Cyberhate a medzinárodné právo

V tejto časti nájdeš prehľad najdôležitejších medzinárodných dokumentov a dohovorov dotýkajúcich sa oblasti nenávistných prejavov.

Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie 

Zmluvné štáty v tomto dohovore, ktorý ratifikovalo aj Česko-Slovensko v roku 1966 odsúdili rasovú diskrimináciu a zaviazali sa, že  budú  vykonávať  politiku smerujúcu k odstráneniu rasovej diskriminácie vo všetkých jej formách a k rozvoju porozumenia medzi všetkými rasami.

Zároveň sa zmluvné štáty v čl. 4 zaviazali vyhlásiť za trestné:

  • akékoľvek rozširovanie ideí  založených  na  rasovej  nadradenosti alebo nenávisti, akékoľvek podnecovanie k rasovej  diskriminácii,

  • podnecovanie k násiliu proti ktorejkoľvek  skupine osôb  inej farby  pleti alebo etnického pôvodu,

  • vyhlásiť za nezákonné organizácie a tiež aj organizovanú a akúkoľvek inú   propagandistickú  činnosť podporujúcu a povzbudzujúcu  rasovú diskrimináciu

  • vyhlásiť účasť v takých organizáciách alebo na takej činnosti za trestnú podľa zákona

Tento dohovor sa stal východiskom prijatia ustanovení upravujúcich postih nenávistných prejavov v trestnom zákone.

 Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite

Nezaoberá sa rasistickým alebo nenávistným obsahom na internete, ten pokrýva

Dodatkový protokol týkajúci sa kriminalizácie skutkov rasistickej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov.

Slovenská republika pristúpila k Dohovoru v roku 2006, dodatkový protokol však zatiaľ neratifikovala.


Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z  28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva

Toto rámcové rozhodnutie zaviazalo všetky členské štáty EÚ,aby do stanoveného termínu (28.11.2010) uskutočnili opatrenia, ktoré zaručia, že sa budú považovať za trestné tieto úmyselné skutky (čl. 1 ods. 1):

a) verejné podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej podľa rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu;

b) spáchanie skutku uvedeného v písmene a) prostredníctvom verejného rozširovania alebo distribúcie písomností, obrázkov alebo iných materiálov;

c) verejné schvaľovanie, popieranie alebo hrubé zľahčovanie zločinov genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov, ako sú vymedzené v článkoch 6, 7 a 8 Štatútu Medzinárodného trestného súdu, voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej podľa rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu, ak sú tieto skutky vykonané tak, že môžu podnecovať násilie alebo nenávisť voči takejto skupine alebo členovi takejto skupiny;

d) verejné schvaľovanie, popieranie alebo hrubé zľahčovanie zločinov vymedzených v článku 6 Charty Medzinárodného vojenského tribunálu priloženej k Londýnskej dohode z 8. augusta 1945 voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej podľa rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu, ak sú tieto skutky vykonané tak, že môžu podnecovať násilie alebo nenávisť voči takejto skupine alebo členovi takejto skupiny.

Slovenská Republika do stanoveného termínu novelou Trestného zákona zaviedla trestnosť všetkých takýchto skutkov.