O kampani

Bez nenávisti na internete

Kampaňou Bez nenávisti na internete sa Slovenská republika od roku 2013 zapojila do No Hate Speech Movement Rady Európy. Cieľom kampane je podporiť výchovu a vzdelávanie k dodržiavaniu ľudských práv, vytvárať nové nástroje na boj s nenávistným vyjadrovaním, mobilizovať verejnosť a zvyšovať mediálnu gramotnosť.

Kampaň nemá za cieľ nenávistné vyjadrovanie trestať, ale zameriava sa na znižovanie jeho akceptácie budovaním kapacít, vzdelávaním, mobilizáciou verejnosti, zavádzaním reportingových mechanizmov a pomenovaním dopadov nenávistného vyjadrovania. Za roky 2013 – 2016 sa podarilo kampaň iniciovať v 41 členských štátoch Rady Európy prostredníctvom dialógu vládnych a mimovládnych partnerov z oblasti práce s mládežou, výchovy k dodržiavaniu ľudských práv, bezpečného internetu a vzdelávania.

Vychádzajúc z cieľov Parížskej deklarácie, predĺžená kampaň sa v rokoch 2016 – 2017 zameria na predchádzanie radikalizácii mládeže a tendencii vedúcich k násilnému extrémizmu.

Strednodobé ciele kampane zahŕňajú:

  • Podporu výchovy a vzdelávania k dodržiavaniu ľudských práv s presahom na aktivity znižujúce riziká nenávistného vyjadrovania pre demokratickú spoločnosť.
  • Tvorbu a disemináciu edukačných nástrojov a reportingových mechanizmov hate speech-u v online prostredí.
  • Mobilizáciu dotknutých záujmových skupín pri prevencii online a offline netolerancie.
  • Podporu mediálnej gramotnosti, digitálneho občianstva a participácie mladých ľudí na vytváraní bezpečnejšieho prostredia na internete.

Národný výbor Kampane Rady Európy “Bez nenávisti na internete” bol menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a je zložený z:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

eSlovensko

Rada Mládeže Žilinského kraja

Inštitút neformálneho vzdelávania 

Ľudia proti rasizmu, o.z

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR

Mládežnícky parlament mesta Partizánske

Študentská rada stredných škôl SR

Študentská rada vysokých škôl SR

Student24

 

Ostatné partnerské organizácie kampane:

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity