Archívy autora: admin

AKREDITUJTE SA AKO MULTIPLIKÁTORI KAMPANE „BEZ NENÁVISTI NA INTERNETE“!

Myslíte si, že mazanie stránok a odstraňovanie príspevkov sú efektívne nástroje na boj s nenávistným vyjadrovaním? Myslíte si, že by mali existovať odlišné pravidlá pre závažné prípady nenávisti? Ako reagujete na hejty? Zamýšľate sa nad dôveryhodnosťou informácií, ktoré využívate? Máte pocit, že môžete slobodne participovať v online priestore? Odpovede na tieto otázky nie sú absolútne – príďte s nami diskutovať!

Inštitút neformálneho vzdelávania v spolupráci s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania v Prešove a Národným výborom kampane „Bez nenávisti na internete“ pozýva mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou na víkendové školenie v termíne 29. septembra – 1. októbra 2017  na Donovaloch (účastníci zo západného a stredného Slovenska) a 27. – 29. októbra 2017 v Prešovskom kraji (účastníci z východného Slovenska), ktorého cieľom je zvýšiť kapacity organizácií a neformálnych skupín zaujímajúcich sa o No Hate Speech Movement Rady Európy.

Akreditovaný vzdelávací program pripravuje multiplikátorov kampane Rady Európy „Bez nenávisti na internete“ na vedenie workshopov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, zameraných na výchovu a vzdelávanie k ľudským právam. Okrem tvrdých zručností (právny rámec slobody prejavu a podnecovania nenávisti, techniky overovania zdrojov a kritickej práce s informáciami, využitie reportingových a iných nástrojov boja s nenávistným vyjadrovaním), rozvíja aj techniky facilitácie účastníkov, zameriava sa na skladbu vzdelávacej aktivity a využíva alternatívne naratívy pre online kampane.

Viac informácií nájdete v pozvánke: Pozvánka stredné Slovensko, Pozvánka východné Slovensko

Prihlasovanie prebieha do 22. septembra 2017.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

VZDELÁVACIE PRÍLEŽITOSTI PRE MLADÝCH A NOVÉ EDUKAČNÉ ZDROJE

Z informácií a ponúk partnerov vyberáme:

SEXUÁLNE VYDIERANIE DETÍ NA INTERNETE

Europol spustil vo všetkých členských štátoch EÚ kampaň, ktorá upozorňuje na smutný fenomén modernej doby internetu – keď sa obeťami vydierania stávajú deti a mladiství.  Si obeť? Pamätaj na tieto pravidlá:

1. Nikdy neplať vydieračovi peniaze.

2. Preruš s vydieračom komunikáciu – zablokuj si ho.

3. Ak je to možné, vašu vzájomnú komunikáciu nevymaž.

4. Porozprávaj sa o všetkom s dospelou osobou alebo kamarátom – NIE SI PRVÝ, ANI POSLEDNÝ.

5. Oznám všetko na polícii (prines čo najviac dôkazov – komunikácia z četu a podobne).

Video: https://www.facebook.com/policiaslovakia/videos/1656013987762150/

JE POPULIZMUS PROBLÉMOM?

Šiesta edícia Svetového fóra demokracie Rady Európy v Štrasburgu privíta 6.-10. novembra 2017 politikov, zástupcov mládeže a influencerov, ktorí sa spoločne pozrú na nové prístupy k znovuprepojeniu občanov a osôb, ktoré v ich mene rozhodujú.

Ak vám nie sú cudzie pojmy ako informované rozhodnutie, advokácia či verejné politiky a chcete diskutovať o volebnom systéme, občianskych iniciatívach, politickej kultúre a online médiách, prihláste sa cez pripojený link! Pracovným jazykom je angličtina, všetky náklady sú hradené, veková hranica je 16 – 30.

Výzva: http://www.coe.int/en/web/youth/-/world-forum-for-democracy-2017

PROJEKT NOHATEMAKERS V TUNISKU

Zaujímate sa o spoluprácu s krajinami EUROMED? Kampaň bez nenávisti ponúka školiteľom v práci s mládežou možnosť prihlásiť sa na 5. ročník Mediterranean University on Youth and Global Citizenship v Tunisku. Termín na prihlasovanie uplynie 25.5.2017.

Výzva: http://blog.nohatespeechmovement.org/5832/

VZDELÁVAJ SA S RADOU EURÓPY NA OSTROVE UTOYA

Zaujímaš sa o sociálne siete, ľudské práva, reportingové mechanizmy a využívaš vo svojej práci neformálne vzdelávanie? Rada Európy organizuje pre mládežníckych lídrov a aktivistov kampane “Bez nenávisti” pokročilé školenie 16.-20.10.2017 v Nórsku.

Všetky náklady sú hradené, prihlasovanie prebieha do 23. augusta cez goo.gl/yv7C7q

AKÁ JE BUDÚCNOSŤ RIADENIA INTERNETU?

Rada Európy ako jeden z kľúčových hráčov pre Internet Governance pozýva 35 delegátov mládežníckych organizácií na seminár o účasti mladých ľudí na správe internetu, ktorý sa uskutoční 24.-26. októbra 2017 v Štrasburgu!

Prihlás sa cez goo.gl/3n21AC a reprezentuj Slovensko a kampaň Bez nenávisti! Všetky náklady sú hradené organizátormi.

ZNAČKA KVALITY RADY EURÓPY

Podporujete rozvoj sociálnych práv mládeže? Pod značkou kvality mládežníckych centier Rady Európy sa skrýva e-learning, školenia, online coaching a mnoho iných výhod.

Najbližšie školenie sa uskutoční už 14.-17. novembra 2017 v Budapešti. Viac informácií cez goo.gl/rMnGfM

PRIHLÁSME SA K 22. JÚLU!

22. júl je dňom, kedy si pripomíname obete trestných činov z nenávisti. Vyjadri im svoju podporu a solidaritu a pridaj si k svojej profilovej fotke rámček NO HATE a publikuj príspevky s hashtagmi #22reasonswhy #nohatespeech

Ako na to? Pozri si video https://youtu.be/4RjLWEFaxNg alebo nasleduj tieto kroky:

1. klikni na https://www.facebook.com/profilepicframes

2. vyhľadaj “no hate”

3. uprav svoju profilovku

Menej nenávistných prejavov = menej trestných činov z nenávisti!

Pripojte sa aj Vy cez www.nohatespeechmovement.org a www.facebook.com/KampanBezNenavisti

Zasadnutie národného koordinačného výboru Kampane Bez nenávisti na internete

Dňa 24. mája 2017 sa na pôde MŠVVaŠ SR uskutočnilo zasadnutie Národného koordinačného výboru Kampane Bez nenávisti na internete za účasti predstaviteľov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, Študentskej rady vysokých škôl SR, Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže, ako i ďalších zástupcov organizácii mimovládneho sektora a občianskej spoločnosti. Cieľom zasadnutia organizovaného Odborom mládeže bolo stanovenie aktivít Kampane Bez nenávisti na internete v podmienkach SR pre druhý polrok 2017 a prevencia v boji proti nenávisti na školách.

Kampaň Bez nenávisti na internete​ (po angl. No Hate Speech Movement) iniciovaná Radou Európy je zameraná na zvýšenie angažovanosti a povedomia mladých ľudí v oblasti boja proti nenávistnému vyjadrovaniu na internete a v školách. Kampaň sa zasadzuje za rovnosť, dôstojnosť, ľudské práva a rozmanitosť.

Zdroj: www.minedu.sk/

ĽUDSKÉ PRÁVA ONLINE V KRAJINÁCH V4 A VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA

V dňoch 21.-24. februára 2017 sa vo Varšave uskutočnil seminár „Young people for human rights”, ktorý okrem štátov V4 zapojil aj krajiny Východného partnerstva. Slovenská republika ako iniciátor podpisu Memoranda o spolupráci v oblasti mládeže medzi ministerstvami krajín V4 a Východného partnerstva hosťovala v roku 2016 aj Eastern Partnership Youth Conference, ktorej výstupy a opatrenia boli prezentované počas seminára vo Varšave. Delegácia Slovenskej republiky pozostávala zo zástupcov Odboru mládeže MŠVVaŠ SR, Rady mládeže Slovenska, Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a predstaviteľov slovenského výboru kampane „Bez nenávisti”.

Práve podpisom memoranda sa v roku 2015 odštartoval proces užšej kooperácie v oblasti mládeže, ktorej prvý dvojročný akčný plán bol vyhodnotený ako úspešne splnený. Spoločné aktivity boli tvorené konferenciami, mládežníckymi stretnutiami, grantovou schémou pre mikroprojekty, lokálnymi iniciatívami občianskej angažovanosti a spoluprácou s DG NEAR a DG EAC Európskej komisie. Výstupom seminára boli spoločné odporúčania v oblasti participácie mládeže na živote spoločnosti a boji proti radikalizácii a extrémizmu.

Dôležitým rozmerom seminára bolo prepojenie s kampaňou Rady Európy „Bez nenávisti na internete”, najmä prostredníctvom využitia manuálu Bookmarks a novo vydanej príručky „WE CAN – manual on counter-narratives”. Ako vyvstávajúcu potrebu účastníci identifikovali vytvorenie alternatívnych naratívov ľudských práv, ktoré vytlačia hoaxy, dezinformácie a cielené útoky na zraniteľné skupiny.

Od 1. júla 2017 preberie predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine Maďarská republika, ktorá bude pokračovať v prehlbovaní východnej dimenzie partnerstva v oblasti mládeže.

 

POLITICAL CAFÉ DiscUSs AJ S KAMPAŇOU BEZ NENÁVISTI

Dňa 15. februára 2017 v Monsters Cafe v Bratislave bolo počuť hlas kampane Bez nenávisti na internete v podaní národného koordinátora Andreja Bencela počas panelovej diskusie s názvom DiscUSs vedeného na princípe political café spolu s poslancom Národnej rady SR a jedným z najcitovanejších politológov posledného obdobia v jednej osobe, Martinom Klusom, a politickou analytičkou a komentátorkou Vierou Žúborovou z Katedry politológie a európskych štúdií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Cieľom projektu DiscUSs organizovaného mimovládnou organizáciou ADEL spolu s partnermi z V4 bolo podporiť diskusiu o téme demokracie a aktívnej participácie medzi mladými ľuďmi v regióne V4, pričom témou, ktorú si mladí ľudia na Slovensku zvolili, bol boj proti nenávistnému vyjadrovaniu s podotázkou: „Mali by sme konať alebo tým ohrozujeme slobodu slova?”

OTVORENIE SLOVENSKÉHO CENTRA PRE INTERNETOVÚ ZÁVISLOSŤ

Člen národného výboru kampane, organizácia eSlovensko, pri príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu otvorila 7. februára 2017 v priestoroch coworkingového centra Impact Hub v Bratislave Slovenské centrum pre internetovú závislosť. Centrum pôsobí v rámci projektu Zodpovedne.sk, ktorý podporuje Európska únia, partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Linka detskej istoty n.o. Od roku 2007 sa v projekte realizovalo množstvo aktivít venovaných problematike zodpovedného používania internetu, vzdelávania, prevencie a ochrane detí a mládeže na Slovensku.

Cieľmi Slovenského centra pre internetovú závislosť je informovanie o jave, jeho prevencii a terapii; vytvorenie platformy odborníkov a profesionálov pracujúcich na univerzitách, výskumných ústavoch a v poradenstve; výskum o problematike online závislostí na slovenskej aj medzinárodnej úrovni; vytvorenie siete centier pomoci v regiónoch a uvedenie pilotnej verzie aplikácie neZávislosť, ktorá slúži ako nástroj prevencie a výskumu.

MINI NÁVOD PRE LEPŠÍ INTERNET

Keďže vo virtuálnom svete trávime veľa času, je potrebné hovoriť aj o princípoch správania sa v online priestore. Preto je 7. február novým akčným dňom kampane Rady Európy “Bez nenávisti na internete”. Ponúkame Ti krátky sumár bodov, ktoré ak budeš uplatňovať, zvýši to kultúru a kvalitu Tvojej komunikácie.

Čo robiť

 • Pamätaj, že Tvoje komentáre sú dôležité a majú vplyv na to, ako online priestor vyzerá.
 • Keď kritizuješ, buď slušný, konštruktívny a drž sa faktov.
 • Použi pri komunikácii humor.
 • Informácie si pred šírením over a používaj seriózne zdroje.

Čo nerobiť

 • Ak sa ti niečo nepáči, neurážaj. Pamätaj, že komunikuješ s človenok alebo ľuďmi, ktorí sú na druhej strane.
 • Rasizmus, extrémizmus a pohŕdavá kritika taktiež nepatrí do online priestoru. Nič hodnotné do komunikácie neprináša.

Viac o dni bezpečnejšieho internetu nájdeš na tejto webstránke.

O európskych aktivitách kampane sa dozvieš cez blog No Hate Speech Movement 

VZDELÁVACIE PRÍLEŽITOSTI V RÁMCI KAMPANE BEZ NENÁVISTI

Kampaň Rady Európy “Bez nenávisti na internete” spúšťa aktivity v roku 2017 dvomi školeniami, ktoré sú zamerané na tvorbu alternatívnych prístupov k nenávistným prejavom, produkovanie atraktívneho online obsahu a vedenie vzdelávacích aktivít s využitím druhého, doplneného vydania manuálu Bookmarks.

Prihlasovanie na školenie “Developing Counter and Alternative Narratives to Hate Speech” v termíne 20. – 25.3.2017 v Štrasburgu prebieha do 24. januára v zmysle týchto pokynov. Náklady sú plne hradené Radou Európy, účastnícky poplatok je 60 EUR.

Trojfázové školenie “United Youth Against Violent Extremism in Europe” v termínoch 24.-28.4.2017 a 11.-15.9.2017 v Európskom mládežníckom centre v Budapešti umožní účastníkom adresovať aktuálne politické a sociálne výzvy, podporí spoluprácu medzi mládežníckymi sieťami a zvýši kompetencie účastníkov pri dizajnovaní vzdelávacích aktivít. Toto školenie je určené pre školiteľov a aktivistov so skúsenosťou v kampani No Hate. Náklady sú hradené Radou Európy, účastnícky poplatok je 50 EUR. Prihlasovanie je otvorené do 15. februára 2017. Viac informácií nájdete TU.

Aktuality z národných aktivít kampane nájdete na portáli www.beznenavisti.sk a cez facebookový profil kampane www.facebook.com/KampanBezNenavisti

UMELECKÁ SÚŤAŽ MÁ SVOJICH VÝHERCOV

Mestský parlament mladých Turčianske Teplice vyhodnotil 10 finálových prác študentov, ktorí kreatívne stvárnili svoj pohľad na diskrimináciu, kyberšikanu a nenávistné prejavy. Výstupy ich tvorby – fotografie, básne a poviedky prezentovali aj na európskom blogu kampane Bez nenávisti.

Do poroty Mestský parlament mladých Turčianske Teplice zapojil aj osobnosti ako Ondrej Nagaj či Gusto Hegedüš.

V kategórii literárnych prác gratulujeme Filipovi Hrivnákovi, prvenstvo v kategórii fotografia získala Martina Švecová.

ĽUDSKOSŤ AKO HODNOTA V 21. STOROČÍ

V Žilinskom kraji sa po prvý raz udeľovali ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Kategórie aktívny  mládežník aj občan, top starosta, obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži a top čin ľudskosti má svojich víťazov.

Rada mládeže Žilinského kraja, člen výboru kampane Bez nenávisti na internete, pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára dňa 9. decembra 2016 vyhlásila víťazov cien za aktívne občianstvo a ľudskosť 2016.

Víťazmi pre rok 2016 sa stali:

Dominika Kubicová z Čadce v kategórii Aktívny mládežník,

Tatiana Jánošková z Kysuckého Nového Mesta v kategórii Aktívny občan,

Alojz Lajčin z Habovky v kategórii Top starosta/primátor,

Obec Likavka v kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži,

Benefičné aktivity mladých ľudí Tomáša Badika a Petra Kuriaka zo Žiliny v kategórii Top čiň ľudskosti.

Ceny víťazom odovzdali vzácni hostia: Igor Janckulík, poslanec Národnej rady SR, Eva Rovňanová, riaditeľka Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, Adriana Jurišová, riaditeľka úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Tibor Iró, predseda Asociácie krajských rád mládeže a Daniela Čierniková, vedúca folklórnej speváckej skupiny Pláteník zo Zubrohlavy, ktorá program oceňovania kultúrne sprevádzal.

„Vďačnosť a úcta sú vzácne prejavy v uponáhľanej spoločnosti, ktoré si ľudia môžu navzájom odovzdať. Pre Radu mládeže Žilinského kraja je cťou vytvárať priestor, v ktorom obyvatelia Žilinského kraja môžu vyzdvihnúť hodnoty aktívneho občianstva a ľudskosti cez konkrétnych ľudí zo svojho okolia a tým poukázať aj na to, ako sa dajú vytvárať podmienky pre rozvoj detí a mládeže“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

Oceňovanie sa realizovalo s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z Programov pre mládež a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR z programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

 

EURÓPSKY AKČNÝ DEŇ PRE ĽUDSKÉ PRÁVA ONLINE

Každý rok si 10. decembra pripomíname prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských práv v roku 1948. Tento rok Organizácia spojených národov stanovila pre Medzinárodný deň ľudských práv motto “Postavme sa dnes za niekoho práva!”. Symbolizuje tým obavu zo smerovania spoločnosti, v ktorej sa šíri nerešpektovanie základných ľudských práv a podpora extrémistických zoskupení.

Kampaň ‘Bez nenávisti na internete’ sa v tento deň dotýka úlohy internetu pri šírení informácií. S množstvom pozitív prináša aj ohrozenia ako pre slobodu prejavu, tak pre zraniteľné skupiny zasiahnuté nenávistnými prejavmi. Po vzore nemeckej kampane ‘Hass ist keine Meinung’ bol Radou Európy adoptovaný slogan ‘Hejt nie je názor! ’, ktorý vyjadruje absolútnosť odmietavého postoja voči prejavom nenávisti útočiacim na ľudskú dôstojnosť.

Európsky akčný deň môžete podporiť viacerými spôsobmi:

 • Zdieľajte grafiku ‘Hejt nie je názor!’, ktorú si môžete siahnuť z tohto linku.
 • Pozvite mladých ľudí, aby si vyplnili kvíz o ľudských právach dostupný na tomto linku.
 • Podporte internetovú gramotnosť šírením infografiky k Príručke ľudských práv pre užívateľov internetu, ktorú si môžete pozrieť a stiahnuť.
 • Využite aktivitu z manuálu Bookmarks, Kompas alebo Kompasito pri práci s mládežou.
 • Zdieľajte zjednodušené karty ľudských práv, ktoré pripravili aktivisti kampane, ktoré nájdete práve tu.
 • Uploadnite svoje srdce do európskej reťaze bez nenávisti.
 • Inšpirujte sa partnerskými projektmi a vytvorte vlastné No Hate Memes.
 • Nahláste nenávistný obsah európskej Hate Speech Watch na tomto webe.

BÚRA FILM RYTMUS SÍDLISKOVÝ SEN PREDSUDKY MLADÝCH?

Výskum organizácie eSlovensko, člena národného výboru kampane, bol realizovaný v roku 2016. Cieľom bolo získať spätnú väzbu adolescentov na film RYTMUS sídliskový sen. Zámerom bolo tiež priniesť aktuálny obraz o postojoch mladých voči minoritám.

Na dotazník odpovedalo 1084 respondentov z obcí z celého Slovenska, 55% dievčat a 45% chlapcov vo veku od 12 do 20 rokov, s vekovým priemerom 15,44 roka, pričom hlavný vekový interval bol 13-18 rokov (95% respondentov). Dáta boli získavané oslovením škôl a ďalších inštitúcií pre spoluprácu na výskume. Skupinové administrovanie elektronického dotazníka prebiehalo v priestoroch škôl a ďalších inštitúcií (detské domovy, reedukačné centrá) za prítomnosti zaškolených dospelých.

Z výskumu vyberáme:

42,4% respondentov výskumu však hovorí, že vďaka filmu RYTMU sídliskový sen sa zlepšil ich postoj k Rómom. 70,4% tých, ktorí film videli sa následne zamýšľalo nad tým, čo je pre nich v živote dôležité. Takmer dve tretiny (64,8%) tínedžerov, ktorí film videli, zhodnotili, že im pozretie filmu dobre padlo, že sa po ňom cítili o lepšie.

Sympatie mladých s ultrapravicou. Z celej vzorky slovenských tínedžerov by 24% tínedžerov dalo hlas Ľudovej strane Naše Slovensko Mariána Kotlebu a 63,7% hovorí o tom, že takí ľudia sú medzi mladými v ich okolí.

Neznášanlivosť k Rómom významne súvisí s vekom. Ako deti dospievajú, ich postoje k Rómom sú významne horšie a radikálnejšie. Stúpa počet sympatizantov ultrapravice.

Mieru akceptácie Rómov mladými ľuďmi na Slovensku sme zisťovali cez sociálnu vzdialenosť, ktorú voči ním cítia. Respondenti boli vyzvaní, aby zhodnotili, či by si Róma/Rómku zobrali za manžela/manželku, keď by ho/ju mali radi, či by Róma/Rómku ochotne prijali do kruhu svojich blízkych kamarátov, medzi susedov, v školskej skupinovej práci, ako spoluobčanov, ako dočasne pohybujúcich sa v krajine, alebo by Rómov úplne vyhostili zo Slovenska.

Autorka výskumu: Jarmila Tomková, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

AKČNÝ DEŇ BOJA PROTI ANTISEMITIZMU

Ak ste si mysleli, že antisemitizmus nemá v Európe miesto, opak je, bohužiaľ, pravdou. Takmer vo všetkých európskych štátoch sa vyformovali extrémistické strany, ktoré pokračujú v istých formách rozširovania nenávisti voči židovskej komunite. Na šírenie prejavov nenávisti sa často využíva aj internet. Preto sa aj Kampaň bez nenávisti na internete dnes, 9. novembra, pripojila k akčnému dňu boja proti antisemitským prejavom nenávisti, keďže veríme, že ochrana ľudských práv sa týka všetkých bez ohľadu na ich náboženstvo.

Zapojiť sa môžete aj vy. Ak pracujete s mládežou, použite pri svojej práci metodiku z Bookmarks, Kompas alebo Kompasito. Ak máte len pár minút, vypočujte si na webe www.edah.sk životný príbeh niekoho, koho antisemitizmus hlboko zasiahol. Alebo len zdieľajte túto informáciu so svojimi priateľmi. Viac informácií nájdete na facebookovej stránke kampane!

MLADÍ BEZ NENÁVISTI A BUDÚCNOSŤ

Medzinárodné školenie Rady mládeže Žilinského kraja “Power on the spot!” spojilo v dňoch 1. – 8. novembra mladých profesionálov z 12 krajín, ktorí si v znamení prepojenej, inkluzívnej a rôznorodej Európy okrem iného pohľadu na participáciu a hate speech vyskúšali aj myšlienkové laboratóriá budúcnosti a základy koučingu mladých ľudí.

ZA HRANICOU STRACHU A INTOLERANCIE

Európska konferencia mládeže v Košiciach, organizovaná v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ, sa zamerala aj na otázku zažívania rôznorodosti tak, aby mladí ľudia mohli naplno rozvíjať svoje zručnosti a prekonať strach a diskrimináciu. O úlohe kampane “Bez nenávisti na internete” pri výchove a vzdelávaní k dodržiavaniu ľudských práv diskutoval Matthew Johnson z Rady Európy.

O tom, ako môžu mladí ovplyvniť politiku, je aj nasledujúci zostrih z konferencie.

POĎ S KAMPAŇOU NA MEDZINÁRODNÉ ŠKOLENIE!

Dostaň sa medzi výber 25 účastníkov z 10 krajín, ktorí sa pod vedením rusko palestínskeho lektorského tímu podrobnejšie pozrú na náborové stratégie radikálnych skupín, psychologické a sociálne aspekty terorizmu a faktory úspechu extrémistických zoskupení. Zároveň si rozvinieš digitálne kompetencie nielen vďaka on-line nástrojom No Hate kampane, ale aj pri získavaní Learning Badges.

Viac na: http://inv.education/zapoj-sa

NOVÍ MULTIPLIKÁTORI Z VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

V dňoch 7. – 9.10.2016 sa ďalší aktívni mladí zapojili do No Hate kampane a zlepšili si zručnosti pri vedení aktivít podporujúcich toleranciu, kritické myslenie a využívanie nástrojov internet governance na školení podporenom z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Využite aj vy možnosť podať report Hate Speech Watch a spojiť sa tak s celoeurópskou komunitou ľudí, ktorým online priestor nie je ľahostajný! Kliknite na: http://www.nohatespeechmovement.org/hate-speec…/instructions

OD ZÁŽITKU K PRESVEDČENIU

Scitlivovanie postojov ako jedna z najväčších výziev práce s generáciou “The Millennials”. Lídri a líderky študentských organizácií, neformálnych skupín a občianskych združení si v dňoch 30.9. – 2.10.2016 v Terchovej vymieňali skúsenosti a hľadali nové metódy práce s mládežou v kampani Bez nenávisti (nielen) na internete. Školenie multiplikátorov pre región STRED bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

SLOVENSKO AKTÍVNE NA ROKOVANÍ V TIRANE

Na pozvanie albánskeho Ministerstva sociálnych vecí a mládeže sa v Tirane uskutočnil významný meeting 65 národných koordinátorov a zástupcov kampane z 37 členských štátov Rady Európy, kde nechýbalo ani Slovensko. Okrem oficiálneho predĺženia kampane sa posilní lokálny aspekt No Hate Speech Movement, dôraz na internet governance a vzdelávanie mladých ľudí. Najbližší akčný deň bude už 9. novembra, sledujte nás!

NOVÝ IMPULZ PRE V4 SPOLUPRÁCU

Kultúrna blízkosť, spoločné výzvy aj príklady dobrej praxe – 22 lídrov kampaní No Hate z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska od 10. do 15. septembra pripravovali v Ostrihome nové projekty Vyšehradskej spolupráce na posilnenie demokratických hodnôt.

Okrem školení k upraveným metodikám Bookmarks v roku 2017 prebehnú counter-narrative kampane Rady Európy, filmový festival V4, no hate vines workshopy a poľská iniciatíva Night of Temples.

Projekt bol hosťovaný slovenským výborom kampane s podporou programu Erasmus+.

KAMPAŇ BEZ NENÁVISTI NA INTERNETE SPÚŠŤA NOVÉ ŠKOLENIA

Ako nás ovplyvňuje online prostredie? V čom spočívajú riziká sociálnych sietí? Kde je hranica slobody prejavu a podnecovania nenávisti? Ako vzdelávať mladých k dodržiavaniu ľudských práv?

Inštitút neformálneho vzdelávania v spolupráci s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania Prešov pozýva mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou na víkendové školenie v termíne 30. septembra – 2. októbra 2016 v Terchovej (účastníci zo stredného Slovenska) a 7. – 9. októbra 2016 v Poprade (účastníci z východného Slovenska), ktorého cieľom je zvýšiť kapacity organizácií a neformálnych skupín zapojených do kampane “Bez nenávisti na internete” prostredníctvom využitia manuálu Bookmarks pri práci s mládežou.

 Účastníci musia spĺňať tieto podmienky: rezident Slovenskej republiky, vek 18+, aktívne pôsobenie v treťom sektore (mimovládna organizácia, žiacka rada, neformálna skupina a pod.). Predchádzajúca skúsenosť s aktivitami na ochranu ľudských práv je výhodou.

Prihlasovanie prebieha do 15. septembra 2016 cez http://inv.education/zapoj-sa

 

Kampaň bez nenávisti na internete na finále futbalového turnaja McDonald´s Cup

Aj šport je jednou z oblastí v ktorej treba hovoriť o tolerancii a spolupráci. Preto už po

druhýkrát nadviazala Kampaň bez nenávisti na internete spoluprácu s futbalovým turnajom

McDonald´s Cup. Zástupcovia kampane sa už tento štvrtok, 16 júna 2016, zúčastnia

otváracieho ceremoniálu 18. ročníka Majstrovstiev Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1.

stupňa základných škôl McDonald’s Cup 2015/2016. Finále súťaže, do ktorej sa zapojilo 922

základných škôl, sa bude odohrávať v Národnom tréningovom centre SFZ Poprad.

Postupový futbalový turnaj McDonald´s Cup má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Každoročne ho

vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a spoluorganizujú ho Slovenský futbalový

zväz a generálny partner McDonald´s. Patronát nad turnajom drží dlhé roky slovenská futbalová

jednotka Marek Hamšík, hráč talianskeho klubu SSC Neapol a slovenský futbalista roka 2015.

FINÁLE 18. ročníka McDONALD’S CUPu – MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA sa bude konať

v termíne od 16. do 17. jún 2016 (štvrtok – piatok). Družstvá zabojujú v tomto ročníku o dve skvelé

hlavné ceny:

 Hlavná cena pre tím – Majstrov Slovenska: Učasť na zapase EURO 2016 vo Francúzsku

(Zápas SLOVENSKO : ANGLICKO)

 Špeciálna cena generálneho partnera spoločnosť McDonald´s pre najlepšieho

futbalistu finálových dní, ktorý ako Players Escort vyvedie niektorého zo svetových hráčov

na trávnik v Paríži na finálovom zápase EURO 2016.

Do 18. ročníka Majstrovstiev Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl

McDonald’s Cup 2015/2016 sa prihlásili futbalové tímy z 922 základných škôl z celého

Slovenska! V Bratislavskom kraji sa prihlásilo do turnaja 76 škôl, v Banskobystrickom kraji hralo 117

základných škôl, Košický kraj zastupovalo 114 škôl, z Nitrianskeho kraja to bolo 153 škôl, Prešovský

kraj podporilo 140 škôl, za Trenčiansky kraj 108 škôl, z Trnavského kraja 88 škôl a Žilinský kraj

reprezentovalo 126základných škôl.

Finalisti  18. ročníka Majstrovstiev Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl

McDonald’s Cup 2015/2016 – víťazi krajských kôl, ktorí zabojujú o titul Majstra Slovenska:

BA kraj – ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, Bratislava III

BB kraj – ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica

KE kraj – ZŠ Okružná 17, Michalovce

PO kraj – ZŠ Wolkerova 10, Bardejov

ZA kraj – ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina

TN kraj – ZŠ Novomeského 11,Trenčín

NR kraj – ZŠ M. Jókaiho s VJM Mieru 2, Komárno

TT kraj – ZŠ M. Bela Kláštorná 4, Šamorín

Kampaň Bez nenávisti aj s Bažantom na Mlynoch

Na červené srdcia No Hate ste mohli naraziť v piatok 27. mája 2016 počas

podujatia Bažant na Mlynoch. Aktivisti kampane tu diskutovali so študentmi a

boli príjmne prekvapení ich odpoveďami. Ďakujeme všetkým, ktorí ste mali na

Mlynoch pripnutý button a nálepku "Bez nenávisti", tešíme sa tiež z odkazov,

ktoré ste nám zanechali. My si odnášame vaše podnetné názory na hejty,

toleranciu, slobodu prejavu a bezpečný internet!

Súčasťou informačného stanu bola aj prezentácia dobrovoľníckych, študijných a

pracovných mobilít v rámci programu EÚ Erasmus+, ktorú zabezpečila IUVENTA

- Slovenský inštitút mládeže.

Prezentačné podujatia predstavujú jednu z aktivít na zvýšenie povedomia o

význame ochrany ľudských práv v online aj offline prostredí ako súčasť plánu

práce slovenského národného výboru kampane No Hate v gescii Ministerstva

školstva, vedy, výskumu a športu SR.

UNESCO pomáha SR s bojom proti nenávisti a xenofóbii mladých

Ako sa pracuje na Slovensku s témou nenávistného vyjadrovania a radikalizácie?

Ako môžeme preniesť skúsenosti UNESCO do práce s mládežou?

Aká je realita v pobytových táboroch? Máme v skutočnosti xenofóbne postoje?

Aj na tieto otázky hľadalo odpoveď 28 účastníkov seminára organizovaného v dňoch 21. – 23.4.2016 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou komisiou pre UNESCO a Radou mládeže Žilinského kraja v rámci kampane Rady Európy „Bez nenávisti na internete”. Projekt výmeny poznatkov, skúseností, know-how a osvedčených postupov priniesol na jedno miesto ministerstvá, štátne organizácie, občianske združenia a žiacke školské rady, aby spoločne s expertom UNESCO na interkultúrny dialóg Ahmedom Zaouche identifikovali osvedčené vzdelávacie nástroje na výchovu k dodržiavaniu ľudských práv. Súčasťou podujatia bola aj študijná návšteva v zariadení Migračného úradu v Rohovciach, počas ktorej mali delegáti možnosť diskutovať so zamestnancami zodpovednými za azylovú politiku a reflektovať svoje postoje k migračnej kríze.

Výstupom projektu je sumár edukačných nástrojov, ktoré sú použiteľné v slovenskom kontexte či už pedagógmi v rámci formálneho vzdelávania, alebo mimovládnymi organizáciami pri neformálnych vzdelávacích aktivitách. „Projekt je príkladom úspešnej medzirezortnej spolupráce a využívania potenciálu silných zahraničných partnerov. Mimoriadnym prínosom pre projekt bolo zapojenie pána Zaouche, ktorý ako koordinátor siete NET-Med Youth zodpovedal za tvorbu stratégií pre mládež v krajinách Stredomoria.”, uviedla riaditeľka Odboru mládeže MŠVVaŠ SR Eva Masárová. Na projekt nadviažu doplnkové aktivity v prepojení na nadchádzajúce predsedníctvo SR v Rade EÚ v druhej polovici roka 2016. „Práca s postojmi a kritické myslenie sa nestali prioritou zo dňa na deň, aktuálnosť témy podčiarkujú aj výsledky simulovaných volieb do NR SR v Žilinskom kraji, kde na vzorke 2 179 mladých ľudí vo veku 13 – 20 rokov získala strana Kotleba – ĽSNS podporu 31,8%”, uviedol v súvislosti s aktuálnymi výzvami člen predsedníctva RMŽK Dean Reš.

Kampaňou Bez nenávisti na internete sa Slovenská republika od roku 2013 zapojila do No Hate Speech Movement-u Rady Európy. Za roky 2013 – 2015 sa podarilo kampaň iniciovať v 37 členských štátoch Rady Európy prostredníctvom dialógu vládnych a mimovládnych partnerov. Cieľom kampane je podporiť výchovu a vzdelávanie k dodržiavaniu ľudských práv, vytvárať nové nástroje na boj s nenávistným vyjadrovaním, mobilizovať verejnosť a zvyšovať mediálnu gramotnosť. Vychádzajúc z cieľov Parížskej deklarácie, predĺžená kampaň sa v rokoch 2016 – 2017 zameria na predchádzanie radikalizácie mládeže a tendencií vedúcich k násilnému extrémizmu.

Tento projekt bol realizovaný s podporou Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

 

 

POZOR Newsletter

Od mesiaca november si v menu v časti Novinky môžete v sekcii Newsletter pozrieť aktivity, ktoré sa konali  v rámci kampane Bez nenávisti na internete. Takisto už čoskoro pre vás pripravíme on-line registráciu, prostredníctvom ktorej vám bude pravidelne newsletter chodiť na váš e-mail.

Mladí na celom Slovensku sa stretávajú s nenávistným vyjadrovaním

ŽILINA. Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien podporili v rámci projektu Mladí bez nenávisti prieskum medzi mladými ľuďmi na Slovensku.Rada mládeže Žilinského kraja sa spolu s Radou mládeže Trnavského kraja a Regionálnou radou mládeže Prešovského kraja, zamerala na oslovenie stredoškolákov vo veku od 15 do 19 rokov. Zaujímali ich skúsenosti tejto vekovej skupiny s nenávistnými prejavmi v každodennom živote.

Pre organizátorov prieskumu bolo prekvapivé zistenie, že až 85% opýtaných nepozná žiadnu organizáciu, ktorá sa venuje problematike nenávistného vyjadrovania. Medzi najčastejšie dôvody nenávistných prejavov medzi mladými, uviedlo viac ako 400 zúčastnených sociálnu situáciu a odlišnú sexuálnu orientáciu. Viac ako 300 mladých ľudí považuje za príčinu takéhoto vyjadrovania odlišnú národnosť či záujmy. Takmer stovka respondentov je presvedčená, že za nenávistnými prejavmi môžeme nájsť aj dôvody ako je odlišné pohlavie. Najviac ohrozenou skupinou týmto vyjadrovaním je, podľa vyše 500 opýtaných mladých ľudí na celom Slovensku, rómska menšina a viac ako 400 zapojených uviedlo aj komunitu LGBTI. Nasledujú ľudia s nižším finančným zabezpečením a zdravotne postihnutí. Medzi zúčastnenými panuje názor, že ohrozenými na Slovensku sú aj maďarská a židovská menšina, kresťania a v neposlednom rade ženy, moslimovia a imigranti. Na otázku čo sa pri riešení problematiky nenávistného vyjadrovania potrebujú naučiť, odpovedala nadpolovičná väčšina mladých, že cítia potrebu vedieť reagovať na odlišné názory. Rovnako sa chcú naučiť vyjadrovať svoj názor a vedieť pomáhať obetiam nenávistných prejavov, keď už sa im nepodarí týmto predchádzať. Takmer 100 opýtaných chce získať vedomosť o organizáciách venujúcich sa problematike a naštudovať si súvisiacu legislatívu.

Každý z účastníkov bol pred uskutočnením prieskumu oboznámený s presným znením definície o nenávistnom vyjadrovaní, ktorú stanovil Výbor ministrov Rady Európy. Podľa výboru sa toto vyjadrovanie vzťahuje na všetky formy vyjadrovania, ktoré šíria, podnecujú, podporujú alebo ospravedlňujú rasovú nenávisť, xenofóbiu, antisemitizmus a iné formy nenávisti založené na netolerancii, vrátane prejavov agresívneho nacionalizmu a etnocentrizmu, diskriminácie a nepriateľstva voči migrantom, menšinám, a ľuďom prisťahovaleckého pôvodu.

Na základe výsledkov a získaných informácií organizujú Rady mládeže Žilinského, Trnavského a Prešovského kraja akreditované školenia školiteľov v téme Bez nenávistného vyjadrovania. Pracovníci s mládežou a mládežnícki vedúci sa počas nich zamerajú okrem iného na predchádzanie a elimináciu prejavov nenávistného vyjadrovania s osobitným dôrazom na prostredie internetu. „Prieskum potvrdil, že súčasná generácia mladých ľudí je „on-line generáciou“ a internet je pre ňu najrizikovejším prostredím. S tým stúpa potreba vzdelávať mladých ľudí v oblasti bezpečného používania internetu, naučiť ich, ako nenávistnému vyjadrovaniu predchádzať a ako v takých prípadoch reagovať,“ uviedol Martin Šturek z Rady mládeže Žilinského kraja.

Viac informácií a prieskum  v číslach nájdete na stránke www.mladibeznenavisti.sk

                                                                                                                                         Kristína Zelná

Fórum Kampane bez nenávisti na internete v Azerbajdžane

V týchto dňoch zástupcovia národného koordinačného týmu kampane „Bez nenávisti na internete“ (ďalej len „kampane“) participujú  na medzinárodnom fóre pod názvom „No Hate Speech Movement Forum“ v Azerbajdžane.

Stretnutie odštartovalo 1. októbra 2014, za účasti všetkých členských a niektorých pozorovateľských krajín Rady Európy a bude trvať do 5. októbra 2014. Cieľom fóra je nadviazanie užšej spolupráce v rámci kampane a zároveň vytvorenia stratégie pre ochranu ľudských a občianskych práv na internete.

Toto podujatie je organizované Ministerstvom zahraničných vecí a Ministerstvom mládeže a športu  Azerbajdžanskej republiky v spolupráci s Radou Európy a mládežníckou organizáciou NAYORA v Azerbajdžane.

Ďalšie informácie zo stretnutia (http://nohateforum.az/)poskytneme čoskoro.

Bez nenávisti na Bambiriáde 2014


logo Bambiriady 2014(Žilina, 26.05.2014)
– Festival práce s deťmi a mládežou Bambiriáda v Žilinskom kraji sa v roku 2014 nesie v duchu európskej kampane – BEZ NENÁVISTI (NO HATE). „Podaj ruku“ je symbolickým mottom festivalu, ktorým organizátori chcú mladým ľuďom aj širokej verejnosti ponúknuť kvalitnejšiu cestu človeka k človeku. Ak si ľudia úprimne podajú ruky, predídu nenávistnému vzťahu, či na internete alebo v osobných stretnutiach.
Aktivity Bambiriádneho festivalu sú zamerané na zbližovanie ľudí s rôznymi názormi, postojmi, s rôznym poslaním.
ilustracne fotoŠpecifickými aktivitami festivalu okrem rôznych sprievodných podujatí sú diskusné stretnutia mladých ľudí s poslancami Žilinského samosprávneho kraja z jednotlivých volebných obvodov. Vyvrcholením Bambiriády sú prezentačné dni, kde pred širokou verejnosťou kreatívnou formou odprezentujú svoju celoročnú činnosť pre deti a mladých ľudí dobrovoľnícke mládežnícke organizácie, centra voľného času a iné inštitúcie. A zároveň im ponúknu možnosť zapojiť sa do ich aktivít a tak získavať nové zručnosti a kompetencie.
Bambiriáda 2014 na Slovensku sa koná v týždňoch od 2.-8.júna 2014 v Liptovskom Mikuláši, od 9.-15.júna 2014 v Žiline, Ružomberku, Námestove, Trstenej a od 11.-21. júna 2014 v Martine.
Podujatie sa koná pod záštitou Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja a primátorov príslušných miest, kde sa podujatie koná.
Podrobný program v jednotlivých mestách nájdete na www.bambiriada.sk

Bambiriáda- festival práce s deťmi a mládežou sa na Slovensku koná od roku 2004. Je súčasťou medzinárodného podujatia, v ktorom úzku spoluprácu má s Českou republikou. Hlavným koordinátorom Bambiriády je Rada mládeže Žilinského kraja. V každom bambiriádnom meste sú vytvorené lokálne organizačné tímy, ktoré toto podujatie realizujú v príslušnom meste.

Kontakt:
Rada mládeže Žilinského kraja, Rajecká 17, 010 01 Žilina,
tel. 0908965002,
rmzk@rmzk.sk
www.bambiriada.sk

Prví slovenskí školitelia získali kvalifikáciu v téme nenávistného vyjadrovania

V dňoch 13.-15. decembra 2013 mladí školitelia z celého Slovenska ukončili 50-hodinový akreditovaný vzdelávací program Rady mládeže Žilinského kraja zameraný na poskytnutie školiteľských zručností v oblasti predchádzania a eliminácie všetkých prejavov netolerancie s dôrazom na prostredie internetu. „Je potrebné si ujasniť, čo je to nenávisť a ako sa k nej ľudia postavia – ignorujú ju, sú voči nej ľahostajní alebo ju viac či menej skryto podporujú. Školenie školiteľov sa preto nieslo v duchu myšlienky ‘nech úcta voči človeku je našou cestou‘, vďaka čomu každý z nás môže tvoriť tolerantnejšiu spoločnosť“, povedala o programe Darina Čierniková, riaditeľka Kancelárie projektového riadenia RMŽK. Pokračovať v čítaní

17. November 2013

17. november je jeden z významných dní v našej histórii. Pripomeňme si tento deň tým, že každý priaznivec Kampane symbolicky, v nedeľu 17.11.2013 o 12:12:12 (12 hodín, 12 minút, 12 sekúnd), bude na Facebooku zdielať obrázok (viď nižšie)

1451570_696961403649089_617479013_n

GPUK vybehá v popradských uliciach srdce

Študenti a učitelia Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade na konci predchádzajúceho školského roka v rámci osláv 60. výročia vzniku svojej školy pripravili a realizovali netradičnú, ale zaujímavú akciu. V uliciach mesta absolvovali beh, ktorého 16-kilometrová trasa vytvorila v mape skratku školy a číslo označujúce ich jubileum – GPUK 60. Na stredu 13. novembra pripravujú „druhý diel“ tejto športovej aktivity. Tentoraz si v „googlovskej“ mape mesta vytýčili 11-kilometrový okruh, ktorý má tvar srdca. Pokračovať v čítaní

Týždeň boja obcii a miest proti nenávistnému vyjadrovaniu nielen na internete, ale je v bežnom, reálnom prostredí

Tento týždeň je vyhlásený za Týždeň boja obcii a miest proti nenávistnému vyjadrovaniu nielen na internete, ale je v bežnom, reálnom prostredí.

Už v najbližších dňoch bude po celom Slovensku prebiehať akcia prelepovania nenávistných vyjadrení na verejnom priestranstve.
CHCEŠ SA ZAPOJIŤ AJ TY? Napíš nám a my Ti dodáme všetko čo na to potrebuješ!

Zapojte sa aj VY…

Ahojte. Prázdniny sa pomaly ale isto končia a nás zaujíma či ste sa, buď na Slovensku alebo v zahraničí stretli s nenávistným vyjadrovaním ? Svoje odpovede píšte do komentára, prípadne ak chcete zostať v anonymite, použite náš email beznenavisti@beznenavisti.sk a my Váš príspevok uverejníme za Vás.

Už je to viac ako týždeň, čo Kampaň Bez nenávisti na internete bola predstavená v TA3 pri príležitosti tragédie v Nórsku

TA3 – HOSŤ V ŠTÚDIU: A. Bencel o kampani Bez nenávisti na internete
www.ta3.com
Často sa, najmä na sociálnych sieťach, stretávame s hanlivým, nenávistným vyjadrovaním na adresu rôznych skupín ľudí. Tieto prejavy netolerancie…

4. Európsky akčný deň, teraz pri príležitosti Medzinárodného dňa mládeže

Milí priatelia, v pondelok (12. augusta 2013) sa uskutoční v poradí už 4. Európsky akčný deň, teraz pri príležitosti Medzinárodného dňa mládeže. Preto neváhajte a vyjdite do ulíc s odznakmi a tričkami kampane, aby ste poukázali, že mladí ľudia nie sú stotožnení s NENÁVISŤOU v spoločnosti a sú pripravení proti nej bojovať.
Young people of Europe! The next European Action Day of the No Hate Speech Movement will be on the 12th August on the occasion of the International Youth Day. It is holiday and party time all over Europe. The Movement will invite you all to express a Europe wide solidarity for eachother and show that living together in respect is not just a dream. Detials will follow soon!

Srbsko 2013 – seminár ku Kampani NO HATE

V dňoch od 31.7.-4.8.2013 dostalo 15 najaktívnejších mladých ľudí možnosť vycestovať do Srbska na seminár ku Kampani Bez nenávisti na internete. Preto neváhajte a posielajte aj VY svoje nápady na info@beznenavisti.sk, ako by ste bojovali proti NENÁVISTI a potom práve vy budete mať možnosť prezentovať svoje názory aj na medzinárodnej úrovni!

Fotoreport zo Srbska si môžete pozrieť na podstránke “Fotogaléria aktivít

Urážky na facebooku prinútili mladú Talianku spáchať samovraždu

Sociálnej sieti facebook hrozí stíhanie pre samovraždu 14-ročnej Talianky. Tá sa pre tisícky urážlivých odkazov na svojom účte rozhodla ukončiť svoj život a vyskočila z okna. Podľa talianskej prokuratúry prevádzkovateľ siete napriek upozorneniam rodiny nezasiahol a šikane nezabránil. Čítajte viac: http://www.ta3.com/clanok/1024516/urazky-na-facebooku-prinutili-mladu-talianku-spachat-samovrazdu.html Pokračovať v čítaní

22. júla, Nórsko – druhé výročie vyčíňania masového vraha Andersa Breivika

Nórsko a s ním celá Európa si v pondelok 22. júla pripomína . Ten 22. júla 2011 usmrtil 77 ľudí, ktorých pamiatku si Nóri ako i celá Európa pripomenie aj pri príležitosti EURÓPSKEHO DŇA PRE OBETE TRESTNÝCH ČINOV Z NENÁVISTI. Na tento deň je planovaných mnoho aktivít v rámci celého Slovenska v podobe tzv. flashmobe (viac viď príloha).

Súťaž o vycestovanie na srbský festival

Vážení priatelia,
máme možnosť poskytnúť 20 najaktívnejším a najkreatívnejším z Vás vycestovať do Srbska na letný festival, ktorý sa bude konať v meste Vrniacka Baňa v dňoch od 01.-.03.08.2013 a to úplne ZADARMO (strava, ubytovanie, doprava, lístok na festival sú hradené) !!!

Preto neváhajte a predstavte nám:
1. ako by ste propagovali kampaň Bez nenávisti na internete medzi mladými ľudmi?
2. pošlite nám tipy (obrázky, videá, tlač a pod.) na nenávistné vyjadrovanie a návod ako by ste proti tomu bojovali
3. alebo nám pošlite fotky, videá, texty ako ste už šírili kampaň medzi mladými ľudmi

DEADLINE je 24.07.2013, kedy bude vybratých 20 najaktívnejších mladých ľudí bojujúcich proti nenávisti na internete.

Zajtra (26. 06.) je Hug Day

OBJÍMAJME SA BEZ NENÁVISTI

Áno, presne tak. Zajtra v týchto mestách sa bude objímať bez nenávisti – Bratislava, Nitra, Trnava, Partizánske, Prievidza, Banská Bystrica, Zvolen, Kremnica, Žiar nad Hronom, Lučenec, Rimavská Sobota, Kežmarok, Poprad … Neváhajte a pridajte sa k akcii HUG DAY počas ktorej bude taktiež prezentovaná Kampaň Bez nenávisti na internete. A NEZABUDNITE, že každý kto nám pošle fotku z HUG DAY 2013 so srdiečkom kampane bude ODMENENÝ :-) Pokračovať v čítaní

20. jún – Svetový deň utečencov (World Refugee Day)

Čo by ste urobili? Zostali vo svojej krajine alebo meste a riskovali svoj život v konflikte, s ktorým nemáte nič spoločné, alebo by ste utiekli a riskovali únos, znásilnenie, mučenie alebo niečo horšie? Tieto otázky kladie agentúra OSN pre utečencov pri príležitosti Svetového dňa utečencov, ktorý si každoročne pripomíname dňa 20. júna a to už od roku 2000 kedy Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo práve 20. jún za Svetový deň utečencov (World Refugee Day). Tento dátum bol vybraný podľa Afrického dňa utečencov a následne bol zjednotený po celom svete. Hlavným zmyslom Dňa utečencov je poukázať na životné podmienky a problémy utečencov, a vzbudiť povedomie spoločnosti o týchto problémoch. Pokračovať v čítaní

Radi by sme oslovili aj našich zákonodarcov

Taktiež by sme radi oslovili aj našich zákonodarcov a upriamili ich pozornosť na Vaše požiadavky, návrhy ako s fenoménom bojovať a čo môžu oni preto urobiť.

A tu je priestor pre nás, pomôžme im spoločne! Pošlite nám Vaše názory, návrhy, odpovede na otázku:

AKO by mohli POSLANCI pomôcť pri zmierňovaní, obmedzovaní nenávistného vyjadrovania medzi ľuďmi? Pokračovať v čítaní

Sme v RTVS v relácii 5 minút po 12-tej

V sobotu 8. júna sme v RTVS v relácii 5 minút po 12-tej diskutovali k téme nenávisť, čo ju spôsobuje, aké má prejavy a ako s príchodom internetu sa presúva do virtuálneho sveta a nadobúda ostrejšie a väčšie rozmery vďaka anonymite, ktorú internet užívateľom poskytuje. Diskusie sa zúčastnila aj Nadežda Hadrik, zo slovenskej komunity v Srbsku, ktorá nám poskytla pohľad na uvedenú tému v rámci srbských reálií. Spolupráca so Srbskou republikou v oblasti mládeže je dobre rozvinutá a plánujeme ešte ďalšie spoločné aktivity aj v rámci tejto kampane, do ktorých sa môžete zapojiť aj vy a my vás o nich budeme včas informovať. Pokračovať v čítaní

TLAČOVÁ SPRÁVA – Kampaň Bez nenávisti na internete je už spustená

Bez nenávisti na internete

BRATISLAVA, 20. mája 2013: Kampaň Rady Európy Bez nenávisti na internete NO HATE SPEECH MOVEMENT je určená najmä mladým ľuďom, ktorí sú dennodenne v kontakte s internetom. Hlavným cieľom kampane, je zvýšiť angažovanosť a povedomie mladých ľudí v oblasti boja proti nenávistnému vyjadrovaniu na internete, ktoré sa v posledných rokoch rozmáha a tiež vybaviť mladých ľudí a mládežnícke organizácie kompetenciami, ktoré sú potrebné na rozpoznanie takýchto porušení ľudských práv. Kampaň sa zasadzuje za rovnosť, dôstojnosť, ľudské práva a rozmanitosť. Pokračovať v čítaní

Oficiálne spustenie kampane

Oficiálne spustenie kampane je naplánované na 17. mája 2013 a bude paralelne prebiehať v 2 mestách – v Bratislave a Žiline. V popoludňajších hodinách je pripravený bohatý program pre účastníkov známeho festivalu v Mlynskej doline, pričom aktivity pripravované členmi Národného výboru Kampane sú  v súvislosti s tematikou nenávistného vyjadrovania. Zástupcovia partnerských mládežníckych organizácii si pripravili mnoho aktivít, ktoré priamo poukazujú napr. na to, čo nie je a čo už je nenávistné vyjadrovanie či ako postupovať, keď zaznamenáme prejav nenávistného vyjadrovania na internete. Pri príležitosti konania finálového zápasu Majstrovstiev Európy vo futbale U 17. Dobrovoľníci partnerských organizácii budú priamo počas zápasu propagovať Kampaň prostredníctvom propagačných materiálov či niekoľkých súťaží pre detí a mládež v súvislosti s nenávistným vyjadrovaniam na futbalových štadiónoch a športoviskách.